Skip to content

Datakeskusten kestävyys:

Läpinäkyvä päästöraportointi

Kun alalla pyritään standardoimaan päästölaskentaa, mittareita ja läpinäkyvää raportointia kestävän kehityksen osalta, Verne Global on ylpeä voidessamme julkaista päästömme ja tavoitteemme.

Maailmassa, jossa ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat yhtä ilmeisempiä, läpinäkyvyyden tarve raportoinnissa on tärkeämpää kuin koskaan. Mielestämme läpinäkyvyyteen kuuluu hiilijalanjäljen ja hiilipäästöjen avoin jakaminen, jolloin sidosryhmämme voivat arvioida meidän ja heidän ympäristövaikutuksiaan. Verne Global on ylpeä voidessaan julkaista mittaristonsa ja tavoitteensa, kun alalla pyritään standardoimaan mittauksia, mittareita ja läpinäkyvää raportointia kestävän kehityksen ja tehokkuuden osalta.

Laskeminen, seuranta ja raportointi: Kasvihuonekaasupäästöjen raportoinnin merkitys

Kestävän kehityksen tiellä on tärkeää laskea kasvihuonekaasupäästöt. Päästöt raportoidaan yleisesti GHG -protokollan mukaisesti, yleisimmin käytetty kasvihuonekaasujen laskentastandardi. GHG-protokollassa päästöt luokitellaan kolmeen scopeen eli päästöluokkaan:

● Scope 1: yrityksen omista tai yrityksen kontrolloimista lähteistä olevat suorat päästöt

● Scope 2: epäsuorat päästöt, jotka ovat peräisin ostetusta sähköstä, lämmityksestä ja jäähdytyksestä.

● Scope 3: Muut epäsuorat päästöt koko yrityksen toimintaketjussa

Keskustelua käydään myös scope 4 -päästöistä, mutta se on uusi termi, eikä vielä vakiintunut käytäntö. Scope 4 -päästöillä tarkoitetaan arvoketjun ulkopuolella tapahtuvia päästövähennyksiä, joita kutsutaan yleisesti vältetyiksi päästöiksi. Verne Global Finlandin osalta scope 4 tarkoittaisi esimerkiksi lämmön uudelleenkäyttöä ja sen avulla vältettyjä päästöjä.

Päästöjen raportointi

Vuonna 2022 Verne Global Finlandin kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat 757 tCO2e (Scope 1: 2,8 %, Scope 2: 13,4 %, Scope 3: 83,7 %). Kaikki ostettu sähkö oli peräisin uusiutuvista energialähteistä, joten scope 2-päästöt syntyivät kaukolämmöstä.

Suurin päästölähde vuonna 2022 olivat polttoaineisiin ja energiaan liittyvien toimintojen tuotantoketjun alkupään päästöt. Toiseksi suurin päästölähde olivat hankinnoista ja muista datakeskusinfrastruktuuriin tehdyistä investoinneista aiheutuvat päästöt.

Kokonaisuudesssaan tämä tarkoittaa 28,3% vähennystä Verne Global Finlandin päästöissä verrattuna vuoteen 2021, jolloin raportoitiin 1057 tCO2e päästöt.

Lukujen tuominen konkreettisemmaksi esimerkiksi, vuonna 2022 toimintamme tuotti hiilidioksidipäästöjä, jotka vastaavat 95 kodin energiapäästöjä yhden vuoden aikana.

Climate Neutral-merkki

Verne Global Finlandin vuoden 2022 toiminta täyttää standardit, joiden perusteella olemme saaneet South Polen myöntämän Climate Neutral 2022-2023 -merkin. Merkki myönnettiin Verne Global Finlandille nyt kolmatta vuotta peräkkäin. Päästölaskennan lisäksi merkittäviä tekijöitä kestävän kehityksen toimissamme ovat 100% uusiutuvan energian käyttö, oman aurinkovoimalan käyttö The Rock:ssa ja lämmön talteenotto The Airissa.

South Pole, joka kehittää ja toteuttaa kattavia päästöjen vähentämisaloitteita, on auttanut meitä laskemaan, raportoimaan ja vähentämään päästöjämme. South Polen ilmastoneutraaliusstandardit ovat tiiviisti linjassa kansainvälisten standardien kanssa, ,kuten PAS 2060. Tässä standardissa otetaan huomioon sekä suorat että epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt sekä rakentamisen ympäristövaikutukset.

Kompensoimme myös väistämättömät suorat ja olennaiset epäsuorat päästöt, tämä tapahtuu yksiöiden ostaminen vapaaehtoisilta hiilimarkkinoilta. Yksiköt ovat sertifioituja riippumattoman tahon toimesta.

Edelläkävijä datakeskusten kestävässä kehityksessä

Avoimuus datakeskusten hiilidioksidipäästöjen raportoinnissa on avainasemassa kestävän kehityksen onnistumisessa. Sen lisäksi, että se asettaa yritykset vastuuseen ympäristövaikutuksistaan, se antaa sidosryhmille mahdollisuuden tehdä tietoon perustuvia valintoja, jotka tukevat ympäristötietoisia käytäntöjä.

Tie kestävään tulevaisuuteen alkaa avoimuudesta, vastuullisuudesta ja yhteisistä toimista. Ottamalla nämä periaatteet käyttöönsä voimme yhdessä tasoittaa tietä kestävyydelle, pienentää hiilijalanjälkeään ja edistää kestävämpää maailmaa.

Valitse Verne Global Finland on kumppaniksesi tälle matkalle. Yhdessä voimme luoda ympäristövastuullisemman tulevaisuuden!